Darganfod

Ein tarddle

Mae tarddle gwarchodedig dŵr mwynol naturiol Brecon Carreg yn swatio ym Mharc Cenedlaethol arbennig Bannau Brycheiniog. Mae’r Parc Cenedlaethol yn ymestyn dros 21,000 erw yn Ne a Chanolbarth Cymru, ac mae’n diogelu ein tirwedd ogoneddus, garw a dramatig; ased cenedlaethol amhrisadwy.

Mae ein dŵr mwynol naturiol eithriadol o bur yn dechrau ei fywyd fel glaw sy’n cwympo ar y bryniau a’r cymoedd. Mae’n anhygoel i feddwl ei fod yn cael ei hidlo am 15 mlynedd trwy haenau o garreg galch nes iddo gyrraedd yr arwyneb, lle mae ein tîm yn ei botelu wrth y tarddle.

 

Brecon Cottage

Dechreuodd Brecon Carreg ei fywyd fel diwydiant cartref gwirioneddol, ar fferm Llwyndewi yng nghanol Bannau Brycheiniog. Cafodd ein henw ei ysbrydoli gan Gastell Carreg Cennen, sef murddun ysblennydd nid nepell o darddle ein dŵr.

Mae ein tîm clos o 30 a’u cariad gwirioneddol at gefn gwlad sy’n cynhyrchu ein dŵr pur a naturiol yn rhoi bywyd i Brecon Carreg bob dydd.

 

TREFTADAETH

Nid yw Brecon Carreg erioed wedi anghofio beth sy’n ei wneud yn hollol unigryw; cwmni lleol sydd ar dân dros gynhyrchu dŵr mwynol naturiol eithriadol o bur o galon Cymru.

Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi parhau i fod yn driw i’n gwreiddiau, wrth sicrhau mai Brecon Carreg yw brand dŵr potel arweiniol Cymru a’r DU.

Cliciwch fan hyn i archwilio ein siwrnai…

Cynaliadwyedd

Os ydym yn diogelu’r dŵr, mae’r dŵr yn ein diogelu ni. Gweledigaeth hirdymor Dŵr Brecon Carreg yw ymrwymo i ofalu am natur a’n cymuned, gan baratoi at y dyfodol. Seilir ein gweledigaeth ar dri philer cynaliadwyedd: Pobl yn ein Calon; Cyfyngu ar ein Hôl-troed, ac Agos at Natur.

Gweler ein Hadroddiad Cynaliadwyedd

Heart icon

Pobl yn ein calon

Ymdrechwn i fod yn lle da i weithio ac yn bartner cyfrifol yn y gymdeithas. Mae annog llwyddiant a chynnydd yn ail natur i ni, a gwerthfawrogwn bob aelod gymaint â phob diferyn o ddŵr rydym yn ei ddiogelu. Trwy gefnogi digwyddiadau a chymdeithasau cenedlaethol awn ati i ychwanegu gwerth i’n cymdeithas a hyrwyddo ffordd o fyw iach.

Icon sustainability

Cyfyngu ar ein Hôl-troed Carbon

Awn ati i gyfyngu ar ein hôl-troed amgylcheddol, carbon a dŵr trwy ddefnyddio 100% ynni gwyrdd yn ein ffatri, defnyddio pecynnau y gellir ailgylchu 100% ohonynt, lleihau pwysau ein pecynnau o 30% yn ystod y 15 mlynedd diwethaf a photeli PET a gynhyrchir ar y safle, sy’n ychwanegu at nifer y milltiroedd ar y ffordd.

Closer to nature

Agos at natur

Gan weithio mewn partneriaeth â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rydym yn caniatáu i fywyd gwyllt ffynnu. Trwy dynnu allan ddim ond y dŵr sydd ei angen arnom, nid oes neb yn cyffwrdd ar y rhan fwyaf o’r adnodd dŵr naturiol. Trwy ddiogelu adnoddau dŵr naturiol rydym yn gwarantu dŵr mwynol naturiol pur; heddiw ac am genedlaethau i ddod.

Cymunedau

Mae pentrefi Trap a Llandyfan yn fwy na chymdogion i ni. Mae ein tîm yn cydweithio â phreswylwyr i gefnogi digwyddiadau sy’n bwysig i’r gymuned gan gynnwys Ras Trap a’r Sioe Amaethyddol.

Mae ein cymunedau ehangach yn cynnwys partneriaethau ag Ambiwlans Awyr Cymru, Athletau Cymru a Rhedeg Cymru. Ein nod yw ysbrydoli ac annog oedolion a phlant i gael bywyd iach chefnogi nifer o ddigwyddiadau rhedeg i bobl o bob oed ac â galluoedd amrywiol.